Registrácie majiteľa Tulikivi pece

Prosím, vyplňte všetky povinné údaje označené hviezdičkou (*).

Krstné meno *
Priezvisko *
Adresa *
Poštová adresa * Smerovacie číslo *
Krajina
E-mail * Telefón *

Typ pece Sériové číslo *

Názov predajcu

Meno staviteľa Dátum inštalácie
Deň Mesiac Rok
ZÁRUKA TULIKIVI

Tulikivi sa riadi zákonmi danej zeme na ochranu spotrebite¾a a nesie zodpovednos za kvalitu výrobkov.

Na mastencové krbové pece a iné kombinácie pecí Tulikivi poskytujeme 5-roènú záruku. Záruka sa poèas záruènej doby vzahuje na výrobné chyby kamenného materiálu alebo na chyby v konštrukènom návrhu. Za montáž pecí ruèí autorizovaný predajca, ktorý akéko¾vek nedostatky, súvisiace s montážou, odstraòuje na vlastné náklady.

1) Záruka zaèína dòom montáže pece Tulikivi. Mastenec je druh kameòa, ktorý vznikol z mäkkých minerálov. Z tohto dôvodu sú v òom malé ryhy, ktoré sú v dôsledku kúrenia vidite¾né ako trhliny. Tieto trhliny nemajú žiadny vplyv na bezpeènos a funkènos pecí Tulikivi, nepredstavujú nedostatok a nevzahuje sa na ne záruka. Nie je možné ovplyvni farebný odtieò a jednotnos materiálu prírodného kameòa. Preto nemôžeme zaruèi dokonalý vzh¾ad hotovej pece. Záruka sa nevzahuje na škody vzniknuté bežným opotrebením alebo nesprávnym používaním. Na èasti z kovu, liatiny, keramiky a ïalšie doplòujúce príslušenstvo Tulikivi Green (vrátane výmenníka tepla, elektrického ohrievaèa, kontrolného a meracieho systému), tiež na termostat a tesnenie sa vzahuje záruka 2 roky v súlade s návodom na použitie. Na sklo dvierok poskytujeme záruku 1 rok.

2) Záruku možno uplatni len v tom prípade, ak bezprostredne po montáži pece Tulikivi došlo autorizovaným zástupcom Tulikivi k riadnemu vyplneniu záruèného listu.

3) Iné nároky na reklamáciu alebo na náhradu škody sú v rámci záruky vylúèené a to nezávisle na svojej právnej podstate. Záruka je platná len v prípade, ak bola montáž vykonaná autorizovaným a vyškoleným zástupcom Tulikivi. Všetky dodatoèné zmeny a modifikácie vykonané na peciach majú za následok neplatnos záruky. Pri montáži a pripojení prídavných zariadení pod znaèkou „Tulikivi Green“ musia by dodržané požiadavky v súlade s národnými a regionálnymi predpismi.

4) Spoloènos Tulikivi alebo jeho autorizovaný zástupca si vyhradzujú právo na preskúmanie reklamácie.

Súhlasím s tým, aby mnou uvedené údaje, ako aj použitím vzniknuté údaje, boli uložené a použité na prieskum trhu, ktoré uskutočňuje Tulikivi vo vzťahu k mojej osobe. Uisťujeme Vás, že s nám zverenými údajmi budeme zaobchádzať s mimoriadnou starostlivosťou. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám na reklamné účely.
Prečítal som a súhlasím s podmienkami.