Registrering av Tulikivi ägare
Vänligen, fyll i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna (*).
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer * Ort *
Land
E-post * Telefon *
SE
Ugnsmodell Serienr. *

Återförsäljare

Montör Installationsdatum
Dag Månad År
TULIKIVI-GARANTI VILLKOR

Tulikivi iakttar relevant lokal lagstiftning om konsumentskydd och produktansvar.
Tulikivis täljstensugnar har en 5-årig fabriksgaranti. Fabriksgarantin täcker skador som uppstår under garantitiden och som beror på stenmaterialet eller konstruktionsfel. Den auktoriserade försäljaren ansvarar för monteringen av eldstaden och för reparationen av monteringsfel på egen bekostnad.

1) Garantitiden börjar den dag då Tulikivi-eldstaden monterats. Täljsten består av mjuka mineraler.

Små hårsprickor i täljstenen kan förekomma även om de är sällsynta, men de inverkar inte på Tulikivi-eldstadens säkerhet eller funktion och omfattas inte av garantin eftersom de inte betraktas som skador. Vi kan inte kontrollera stenmaterialets naturliga färgnyanser eller enhetlighet och kan således inte garantera att den färdiga eldstaden har ett visst utseende.

Garantin täcker inte skador som beror på normalt slitage eller inkorrekt användning. Metall- eller gjutjärnsdelar, eldstadsplattor i värmelagrande eldstäder eller Green-tillbehör (såsom värmeväxlare, elektriska värme element samt kontroll- och mätsystem) samt termometrar och tätningar beviljas en 2-årig garanti under villkor att de används enligt anvisningarna. Luckans glas har 1 års garanti som täcker tillverkningsfel. Eldstadsplattorna i vedeldade ugnar har 1 års garanti.

2) Garantianspråk godkänns endast om köparen har fyllt i och sparat onlinegarantiformuläret omedelbart efter monteringen av Tulikivi-eldstaden.

3) Andra anspråk på grund av skador eller garantianspråk av vilken som helst laglig orsak omfattas inte av garantin. Garantin gäller endast om eldstaden monterats av en auktoriserad och utbildad Tulikivi-återförsäljare/installatör. Garantin förfaller om eldstaden ändras eller modifieras efter monteringen. Förutom monteringsanvisningarna ska nationella och regionala bestämmelser iakttas när Tulikivi Green-produkter monteras och ansluts.

4) Tulikivi Oyj eller dess representant förbehåller sig rätten att kontrollera eventuella klagomål.

GARANTIVILLKOR BASTUPRODUKTER

Tulikivi Oyj (tillverkaren) beviljar de produkter som tillverkaren tillverkat en garanti enligt dessa villkor. Tillverkaren garanterar produkternas kvalitet och funktion under garantitiden.

Garantin förutsätter att köparen iakttar tillverkarens anvisningar gällande produkternas placering, montering, användning och service samt bastuugnsstenarnas egenskaper.

1. GARANTI FÖR ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT OCH STYRCENTRALER

Garantin gäller i 24 månader från den dag då produkten köptes eller mottogs på produktens placeringsplats i byggobjektet beroende på vilken dag som infaller senare. I allmänna bastu är garantitiden 12 månader. I privata bastu är det förbjudet att använda veckoklocka.

Garantin för det elektriska bastuaggregatet förutsätter att

1. Stenarna i stenutrymmet i en bastuugn som används i en lägenhet ska radas om minst en gång om året och slitna stenar ska förnyas.

2. Stenarna i en bastuugn som används på anstalter/professionellt ska radas om minst tre gånger om året under garantitiden. Dessutom ska bastuugnsstenarna bytas minst en gång om året. En utredning om bytet ska företes vid behov.

3. Om bastuugnen är försedd med en förångare ska förångaren alltid tömmas efter användningen. Vattnet ska avhärdas och kalk avlägsnas enligt anvisningarna. Det som nämns ovan gäller alla förångare.

4. Om bastuugnen integreras i bastulaven ska man ovillkorligen använda lavmodeller där den nedre laven och dess stomme kan lyftas bort utan verktyg. Garantin täcker inte rivning och ny montering av laven.

Inköpskvittot för produkten, byggobjektets mottagningsprotokoll eller motsvarande redogörelse fungerar som garantiintyg.

Det är förbjudet att använda keramiska bastuugnsstenar! Om keramiska stenar använts förbinder garantin inte tillverkaren.

2. GARAN TI FÖR VEDELDADE BASTUUGNAR, VARMVATTENBEREDARE OCH SKORSTENAR

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdagen. Kvittot från den säljande butiken fungerar som garantiintyg. Bränslet ska vara ved. I allmänna bastu är garantitiden 12 månader.

3. GARANTI FÖR RESERVDELAR

Garantin för reservdelar gäller i 12 månader från inköpsdagen. Delen som ersätter en söndrig del levereras avgiftsfritt till säljaren av produkten. Tillverkaren ansvarar inte för kostnader för lösgörandet av den söndriga delen och monteringen av den nya delen. Den söndriga delen ska returneras på tillverkarens begäran och kostnad.

Garantiintyget är kvitto från den säljande butiken och intyg av den auktoriserade montören.

"4. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIANSVAR

Köparen ska vårda produkten omsorgsfullt. När produkten tas emot ska köparen kontrollera att den inte har transport- eller lagringsskador. Säljaren eller transportföretaget ska omedelbart underrättas om observerade skador på produkten.

Tillverkaren ansvarar inte för produktfel, funktionsstörningar eller brister som förorsakats av transporten eller felaktig lagring, montering eller användning som strider mot tillverkarens anvisningar, försummelser i servicen eller placering av produkten i ett sådant utrymme där förhållandena inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.

Garantin omfattar inte färgvariationer, varv och små hårsprickor som är typiska för naturstenar och som inte inverkar på bastuaggregatets säkerhet eller funktion.

Garantin omfattar inte heller skador som orsakats av normalt slitage eller felaktig användning. Garantin omfattar inte sådana små sprickor i ett keramiskt bastuaggregats murade ytor, kakelfogar och inre delar som inte inverkar på bastuaggregatets säkerhet eller funktion. Ovan nämnda skador kan uppstå om bastuaggregatet värms för mycket. De godtagbara måttoleranserna för Kermansavis högbrända ugnskakel är +/- 4 mm. Skillnader i kakelmåtten och små färgskillnader i kakelglasyren är typiska för högbränd keramik. Kaklen väljs alltid i naturligt ljus.

5. FELANMÄLAN

Köparen ska anmäla fel eller störningar i produkten omedelbart efter att de upptäckts och senast inom 14 dagar. Anmälan kan göras till tillverkaren, säljaren av produkten eller ett monteringsföretag som tillverkaren auktoriserat.

Kraven gällande garantin ska framställas senast inom 14 dagar från utgången av garantitiden för ifrågavarande produkt.

6. TILLVERKARENS ÅTGÄRDER I ANSLUTNING TILL GARANTIN – FORTSÄTTNING AV GARANTIN

På basis av en motiverad garantianmälan reparerar eller byter tillverkaren en felaktig produkt. Reparationen eller bytet sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det alternativ som är förmånligast för tillverkaren.

Garantin för reservdelar fastställs ovan i punkt 3. En utbytt del beviljas reservdelsgaranti enligt punkt 3. I övrigt fortsätter garantin för den reparerade produkten normalt.

Tillverkaren ersätter inte köparen för kostnader, affärsförluster eller andra direkta eller indirekta skador på grund av fel eller störningar i produkten.

Enligt EU:s konsumentsskyddsdirektiv och den finska konsumentsskyddslagen har konsumenten rätt att åberopa ett fel i varan vid inköpstidpunkten inom en rimlig tid från inköpstidpunkten (5 kap. 16 § i konsumentsskyddslagen).

Jag godkänner att mina uppgifter lagras i Tulikivis kundregister och kan användas för marknadsundersökning. Utlämnande av uppgifterna till tredjepart I reklamsyfte kommer inte att förekomma.
Jag har läst och godkänner villkoren.