Tulikivi īpašnieka reģistrācija
Ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*) obligāti jāaizpilda.

Vārds *
Uzvārds *
Adrese *
Pasta indekss * Pasta nodaļa *
Valsts
E-pasta * Telefons *

Krāsns veids Sērijas nr. *

Pārdevējs (Tulikivi dīlera nosaukums)

Krāsns meistars Uzstādīšanas datums
Diena Mēnesis Gads
„TULIKIVI“ GARANTIJA
Tulikivi ievçro eksportçtâjvalsts likumdoðanu, pârçtçtâju aizsardzîbas likumus, un kvalitâtes atbilstîbas normatîvus. „Tulikivi“ akmens krâsnij ir 5 gadu garantija. Raþotâja garantija attiecas uz defektiem, kas atklâjuðies garantijas laikâ un kuru cçlonis ir akmens materiâls vai konstrukcijas kïûda. Par krâsns uzstâdîðanu atbild pilnvarots pârstâvis, kurð iespçjamâs uzstâdîðanas kïûdas novçrð par saviem lîdzekïiem.

1) Garantija stâjas spçkâ no „Tulikivi“ krâsns uzstâdîðanas dienas. „Tulikivi“ akmens ir ieþu veids, kas veidojies no mîkstiem minerâliem. Veidoðanâs procesa îpatnîbu rezultâtâ iespçjamas sîkas plaisiòas, kas kurinâðanas laikâ var kïût redzamas kâ lielâkas plaisas. Tâs nekâdâ veidâ neietekmç ne „Tulikivi“ krâsns droðumu, ne darbîbu un nav defekts, uz kuru attiecas garantija. Dabiskâ akmens materiâla krâsas izveidi un krâsas viendabîbu nav iespçjams ietekmçt, tâpçc mçs nevaram garantçt gatavai krâsnij noteiktu izskatu. Garantija metâla, èuguna un keramikas daïâm, kâ arî papildus aprîkojumam ar nosaukumu ”Tulikivi Green” (tâdiem kâ siltumatmainîtâjam, elektriskajiem elementiem, krâsns vadîbas blokam) kâ arî termometram un izolacijas materiâliem sastâda 2 gadus ar noteikumu, ka ir ievçrota lietoðanas instrukija. Krâsns stiklam garantija ir 2 gadi. Garantija nesedz bojâjumus, ko izraisîjis normâls nodilums vai nepareiza lietoðana. Detaïâm, kas izgatavotas no metâla, èuguna, kurtuvju oderçjuma plâksnçm siltumakumulçjoðajâm krâsnîm vai Tulikivii Green piederumiem ( tâdiem kâ siltummaiòi, elektriskajiem sildelementiiem, kontroles un mçrinstrumentiem) kâ arî termometriem un izolâcijai tiek pieðíirta 2 gadu garantija, ja tie ekspluatçti saskaòâ ar lietoðanas instrukciju. Durtiòu stiklam ir 2 gadu garantija rûpnieciskajiem defektiem. Malkas krâsnîm kurtuves oderçjuma plâksnçm ir 2 gadu garantija. Vai saskaòâ ar valsts noteikto likumdoðanu.

2) Garantija tiek uzskatîta par spçkâ esoðu tikai tâdâ gadîjumâ, ja no pircçja puses pilnîbâ noformçta garantijas apliecîba tiek iesniegta „Tulikivi Oyj“ pilnvarotâ pârstâvniecîbâ uzreiz pçc „Tulikivi“ krâsns sâkotnçjâs uzstâdîðanas.

3) Ðî garantija izslçdz citas vai papildu zaudçjumu

atlîdzinâðanas prasîbas neatkarîbâ no to cçloòiem. Jebkuras,

arî nelielas krâsns konstrukcijas izmaiòas pçc krâsns

pârdoðanas nozîmç raþotâja garantijas zaudçðanu. Krâsns

durtiòâm, stikliem, termometriem un blîvçm tiek dota garantija

atbilstoði valstî pastâvoðajai likumdoðanai. Garantija

tiek uzskatîta par spçkâ neesoðu, ja krâsns tiek ekspluatçta

pârâk mitrâs vai nepabeigtâs telpâs.

4) „Tulikivi Oyj“ vai tâ pârstâvniecîba patur tiesîbas veikt krâsns ekspertîzi pieteiktajai pretenzijai.

Es piekrītu, ka mani dati tiks uzglabāti un lietoti Tulikivi mārketinga vajadzībām. Šie dati netiks nodoti trešajām personām.
Esmu izlasījis un piekrītu noteikumiem