Registrering av Tulikivi ägare
Vänligen, fyll i alla obligatoriska fält markerade med en stjärna (*).
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer * Ort *
Land
E-post * Telefon *
FI
Ugnsmodell Serienr. *

Återförsäljare

Montör Installationsdatum
Dag Månad År
TULIKIVI-GARANTIVILLKOR


Tulikivi följer i sin verksamhet de konsumentskydds- och produktansvarslagar som gäller på marknaden. Dessutom ger Tulikivi fem (5) års garanti på eldstadsprodukter som säljs under varumärket Tulikivi, förutsatt att kunden fyller i det elektroniska garantikortet på Tulikivis webbplats www.tulikivi.com/owner. Utan registrering gäller garantin i två (2) år.

Garantikortet ska fyllas i omedelbart efter monteringen av produkten.

Tilläggsgarantin på tre (3) år som Tulikivi beviljar omfattar emellertid inte följande produkter och delar:
· Eldstädernas insatser, luckor, glas, tätningar och tillhörande konstruktioner
· Eldstädernas metall-, el- och elektronikdelar
· Eldstäders och lågtemperaturugnars paneler och fodring
· Rökkanaler och tillhörande delar
· Tulikivi Green Green-tillbehörsprodukter (bl.a. vattenvärmeväxlare, elektriskt motstånd, styr- och mätsystem)
· Bastuugnar (vedeldade ugnar, elektriska bastuaggregat samt regler- och styrsystem för dem)
· Inredningsbrasugnar

Garantin täcker bara eldstäder som är monterade i Finland. Garantin förutsätter att eldstaden är monterad enligt givna anvisningar och myndighetsbestämmelser samt att produkten har använts enligt Tulikivis instruktioner. Garantin börjar gälla för kunden från och med dagen för monteringen av stommen. Garantin omfattar kvalitets- och funktionsgaranti. Om produkten flyttas till ett annat ställe efter den första monteringen förfaller garantin.

När det gäller lättugnar förutsätter garantin att monteringen har utförts enligt alla utfärdade anvisningar och föreskrifter samt att bruksanvisningen har iakttagits.

Kvalitetsgaranti
Kvalitetsgarantin ersätter sådana fel som på grund av fel i råmaterial eller tillverkning uppstår eller upptäcks under garantitiden. Garantin omfattar inte de färgvariationer, ringmönster och hårfina sprickor eller sprickor i beläggningen som förekommer naturligt i natursten och som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion. Garantin omfattar inte färgförändringar som uppstått i frästa ytor i närheten av keramiska ugnars eldstadsluckor. Garantin täcker inte heller normalt slitage, felaktigt bruk eller missfärgning av ytor som uppstår vid normalt bruk. Garantin omfattar inte smärre sprickor som kan förekomma i keramiska produkters murbruksytor, kakelfogar eller inre delar och som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion. Sådana små estetiska skador kan undvikas genom att man följer anvisningarna och alltid börjar med att värma upp ugnen försiktigt. Den här typen av skador kan uppstå om man hettar upp eldstaden för mycket. Helstensplattornas naturliga färgskiftningar omfattas inte av kvalitetsgarantin. Färgskiftningar kan förekomma i helstensplattor i naturmaterial.

Funktionsgaranti
Tulikivi garanterar att en produkt som monteras och används enligt anvisningarna fungerar som den ska. Funktionsgaranti ges bara på de Tulikivi-eldstäder i täljsten och keramiska material som är monterade av en auktoriserad Tulikivi-ugnsmästare. Murningsföretaget som monterat eldstaden ansvarar för monteringsbrister. Om monteringen görs av någon annan än en auktoriserad Tulikivi-ugnsmästare ges ingen funktionsgaranti på produkten. Ett villkor för funktionsgarantin är att den rökkanal som eldstaden är kopplad till uppfyller fabrikens krav. Ett ytterligare villkor för funktionsgarantin är att rummet där eldstaden finns inte har betydande undertryck och att man har sett till att eldstaden får tillräcklig förbränningsluft. Tulikivi-ugnsmästaren ansvarar för eventuella fel vid montering eller kopplingar vid elmotståndsserier vad gäller ugnen. Tulikivi-ugnsmästaren ansvarar för eventuella fel vid montering av värmeväxlare, medan VVS-montören ansvarar för eventuella kopplingsfel. Funktionsgarantin täcker inte de fel som Tulikivi-ugnsmästaren eller VVS-montören ansvarar för. Om sådana fel upptäcks ska kunden ta kontakt med den Tulikivi-ugnsmästare eller VVS-montör som utfört monteringen eller kopplingen.

Begränsningar av garantiansvar
Tulikivi ansvarar för fel i produkterna enligt konsumentskyddslagens föreskrifter om felansvar, när kunden är en sådan konsument som avses i konsumentskyddslagen.

Kunden måste meddela säljaren om eventuella produktfel inom en rimlig tid efter att felet upptäckts. För att säkerställa en snabb utredning av felsituationer rekommenderar Tulikivi att kunden anmäler felet omedelbart efter att felet upptäckts.

För helstensplattor är naturliga färgskiftningar karakteristiska. Natursten har karakteristiska färgskiftningar och ringmönster, och dessa ses inte som fel i produkten. Inte heller hårfina sprickor samt sprickor på beläggningen, som inte påverkar eldstadens säkerhet eller funktion betraktas som fel.

Tulikivi ansvarar inte för fel eller skador som orsakas av montering eller användning som strider mot tillverkarens instruktioner eller som beror på försummelse av underhåll eller placering av produkten i ett utrymme där förhållandena inte motsvarar rekommendationen. Tulikivi ansvarar för indirekt skada endast om skadan har orsakats av Tulikivis oaktsamhet.

För monteringens kvalitet och eventuella monteringsfel ansvarar den Tulikivi-ugnsmästare som utfört monteringen.

Enligt den finska konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att inom skälig tid från köpetidpunkten åberopa fel i varan (Konsumentskyddslag 5 kap. 16 §).

Leverans av värmelagrande ugnar utan montering
Vissa av de täljstensbrasugnar och keramiska brasugnar som säljs under varumärket Tulikivi levereras utan montering. För dessa ugnar ges ingen funktionsgaranti. Se punkten Funktionsgaranti. För de produkter som säljs utan montering börjar garantin gälla från och med leveransdagen. Tulikivi ansvarar varken för monteringsfel som begåtts av en utomstående montör eller för materialskador som orsakats av felaktig montering. Vi rekommenderar att alla värmelagrande brasugnar alltid monteras av en Tulikivi-ugnsmästare.

Felanmälan
Fel som omfattas av garantin ska anmälas omedelbart efter att man upptäckt dem, men senast efter 14 dygn. Vid felanmälan ska eldstadens serienummer eller ordernummer alltid anges. Garantin täcker inte fel som inte anmäls till Tulikivi inom garantiperioden. Eldstaden får inte användas innan felet är reparerat eller Tulikivi gett tillstånd till användning av den.

Om det anmälda felet inte beror på Tulikivis produkt eller en Tulikivi-ugnmästares felaktiga montering av en eldstad, utan till exempel på att luftväxlingen är justerad på fel sätt, bör kunden ersätta ugnsmästaren för kostnaderna för ett eventuellt onödigt besök enligt fakturan från Tulikivi.

Enligt den finska konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att inom skälig tid från köpetidpunkten åberopa fel som varan haft vid köpetidpunkten (Konsumentskyddslag 5 kap. 16 §).

Teknisk rådgivning
Du kan kontakta vår tekniska kundtjänst för täljstensprodukter och keramiska produkter i alla rådgivnings- och garantiärenden tfn 0403 063 002 och när det gäller bastuprodukter tfn 0403 063 005 eller tulikivi@tulikivi.fi

Kunden kan fylla i blanketten för begäran om rådgivning på Tulikivis webbplats www.tulikivi.fi/yhteystiedot/Asiakaspalvelu.

Uppvärmningsyta
De produktspecifika uppvärmningsytorna som anges ska anses som riktvärden. Med upp-värmningsyta avses ett enhetligt rum som uppfyller dagens krav på isolering och husteknik.

Tekniska ändringar
På grund av Tulikivis kontinuerliga produktutveckling förbehåller sig Tulikivi rätten till förändringar.

Ytterligare information
Du kan alltid kontakta Tulikivis ugnsförsäljare om du har frågor som gäller leverans, montering eller garantier.

Som konsument har du alltid (bland annat) de rättigheter som föreskrivs i konsument- och produktsäkerhetslagstiftningen, och garantin begränsar inte dessa rättigheter.

GARANTIVILLKOR BASTUPRODUKTER

Tulikivi Oyj (tillverkaren) beviljar de produkter som tillverkaren tillverkat en garanti enligt dessa villkor. Tillverkaren garanterar produkternas kvalitet och funktion under garantitiden.

Garantin förutsätter att köparen iakttar tillverkarens anvisningar gällande produkternas placering, montering, användning och service samt bastuugnsstenarnas egenskaper.

1. GARANTI FÖR ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT OCH STYRCENTRALER
Garantin gäller i 24 månader från den dag då produkten köptes eller mottogs på produktens placeringsplats i byggobjektet beroende på vilken dag som infaller senare. I allmänna bastu är garantitiden 12 månader. I privata bastu är det förbjudet att använda veckoklocka.

Garantin för det elektriska bastuaggregatet förutsätter att
1. Stenarna i stenutrymmet i en bastuugn som används i en lägenhet ska radas om minst en gång om året och slitna stenar ska förnyas.
2. Stenarna i en bastuugn som används på institution/ professionellt ska radas om minst tre gånger om året under garantitiden. Dessutom ska bastuugnsstenarna bytas minst en gång om året. En utredning om bytet ska företes vid behov.
3. Om bastuugnen är försedd med en förångare ska förångaren alltid tömmas efter användningen. Vattnet ska avhärdas och kalk avlägsnas enligt anvisningarna. Det som nämns ovan gäller alla förångare.
4. Om bastuugnen integreras i bastulaven ska man ovillkorligen använda lavmodeller där den nedre laven och dess stomme kan lyftas bort utan verktyg. Garantin täcker inte rivning och ny montering av laven.

Inköpskvittot för produkten, byggobjektets mottagningsprotokoll eller motsvarande redogörelse fungerar som garantiintyg.

Det är förbjudet att använda keramiska bastuugnsstenar! Om keramiska stenar använts förbinder garantin inte tillverkaren.

2. GARANTI FÖR VEDELDADE BASTUUGNAR, VARMVATTENBEREDARE OCH SKORSTENAR
Garantin gäller i 24 månader från inköpsdagen. Kvittot från den säljande butiken fungerar som garantiintyg. Bränslet ska vara ved. I allmänna bastu är garantitiden 12 månader.

3. GARANTI FÖR RESERVDELAR
Garantin för reservdelar gäller i 12 månader från inköpsdagen. Delen som ersätter en trasig del levereras avgiftsfritt till säljaren av produkten. Tillverkaren ansvarar inte för kostnader för lösgörandet av den trasiga delen och monteringen av den nya delen. Den trasiga delen ska returneras på tillverkarens begäran och kostnad.

Garantiintyget är kvitto från den säljande butiken och intyg av den auktoriserade montören.

4. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIANSVAR
Köparen ska vårda produkten omsorgsfullt. När produkten tas emot ska köparen kontrollera att den inte har transport- eller lagringsskador. Säljaren eller transportföretaget ska omedelbart underrättas om observerade skador på produkten.

Tillverkaren ansvarar inte för produktfel, funktionsstörningar eller brister som förorsakats av transporten eller felaktig lagring, montering eller användning som strider mot tillverkarens anvisningar, försummelser i servicen eller placering av produkten i ett sådant utrymme där förhållandena inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.

Garantin omfattar inte färgvariationer, varv och små hårsprickor som är typiska för naturstenar och som inte inverkar på bastuaggregatets säkerhet eller funktion. Garantin täcker inte färgvariationer och hårfina sprickor som är naturliga för gjuten sten och inte påverkar bastuaggregatets säkerhet eller funktion.

Garantin omfattar inte heller skador som orsakats av normalt slitage eller felaktig användning. Garantin omfattar inte sådana små sprickor i ett keramiskt bastuaggregats murade ytor, kakelfogar och inre delar och missfargning av ytor som inte inverkar på bastuaggregatets säkehet eller funktion. Ovan nämnda skador kan uppstå om bastuaggregatet värms för mycket.

5. FELANMÄLAN
Köparen ska anmäla fel eller störningar i produktenomedelbart efter att de upptäckts och senast inom 14 dagar. Anmälan kan göras till tillverkaren, säljaren av produkten eller ett monteringsföretag som tillverkaren auktoriserat.

Kraven gällande garantin ska framställas senast inom 14 dagar från utgången av garantitiden för ifrågavarande produkt.

6. TILLVERKARENS ÅTGÄRDER I ANSLUTNING TILL GARANTIN – FORTSÄTTNING AV GARANTIN
På basis av en motiverad garantianmälan reparerar eller byter tillverkaren en felaktig produkt. Reparationen eller bytet sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det alternativ som är förmånligast för tillverkaren.

Garantin för reservdelar fastställs ovan i punkt 3. En utbytt del beviljas reservdelsgaranti enligt punkt 3. I övrigt fortsätter garantin för den reparerade produkten normalt.

Tillverkaren ersätter inte köparen för kostnader, affärsförluster eller andra direkta eller indirekta skador på grund av fel eller störningar i produkten.

Enligt EU:s konsumentsskyddsdirektiv och den finska konsu- mentsskyddslagen har konsumenten rätt att åberopa ett fel i varan vid inköpstidpunkten inom en rimlig tid från inköpstidpunkten (5 kap. 16 § i konsumentsskyddslagen).

Jag godkänner att mina uppgifter lagras i Tulikivis kundregister och kan användas för marknadsundersökning. Utlämnande av uppgifterna till tredjepart I reklamsyfte kommer inte att förekomma.
Jag har läst och godkänner villkoren.