TULIKIVI OMISTAJAN REKISTERÖINTI
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).
Etunimi *
Sukunimi *
Osoite *
Postinumero * Paikkakunta *
Maa
Sähköposti * Puhelin *

Tuotteen malli Sarjanumero *

Myyjä

Asentajan nimi Asennus pvm
pv kk vuosi
TAKUUEHDOT TULISIJAT

Tulikivi noudattaa toiminnassaan markkina-alueen kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakeja. Näiden lisäksi Tulikivi myöntää Tulikivi ja Kerman-savi-tuotemerkeillä myytäville tulisijatuotteille viiden (5) vuoden takuun. Takuu muodostuu laatu- ja toimintatakuusta. Jos tuotteen sijaintipaikkaa muutetaan ensiasennuksen jälkeen, takuu raukeaa.

Tulikiven myöntämä takuu ei kuitenkaan kata seuraavia tuotteita ja osia:

• Tulisijojen luukut, lasit, tiivisteet ja kaikki niiden rakenteet

• Tulisijojen metalli-, sähkö- ja elektroniikkaosat

• Tulipesien ja haudutusuunien paneelit ja vuoraukset

• Hormit ja niiden osat

• Tulikivi Green lisätuotteet (mm. vesilämmönsiirtimet, sähkövas-tukset, ohjaus- ja mittausjärjestelmät)

• Kiukaat

EU:n kuluttajansuojadirektiivin ja Suomen kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus vedota tavarassa ostohetkellä olleeseen virheeseen kohtuullisen ajan kuluessa ostohetkestä lukien (Kuluttajan-suojalaki 5L 16§).

Takuu kattaa vain Suomeen asennetut tulisijat. Takuu edellyttää, että asiakas on hyväksynyt asennustyön vastaanotetuksi ja Tulikivi-uunimestari on vahvistanut, että tulisija on asennettu annettujen ohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti ja käytönopastus asiakkaalle on annettu. Takuu tulee voimaan asiakkaalle, kun asiakas on täyttänyt sähköisen takuukortin Tulikiven kotisivuilla osoitteessa: www.tulikivi.com/owner

Sähkövastukset ja lämmönsiirtimet saa asentaa vain erikoiskoulutuksen saanut asentaja. Asennuksessa ja kytkennöissä on huomioitava voimassa olevat kansalliset ja paikalliset määräykset. Lämmönsiirtimen koeponnistus suoritetaan asennuksen yhteydessä ja siitä tehty pöytäkirja allekirjoitetaan. Lämmönsiirtimien asennuksessa ja kytkennöissä lämmitysjärjestelmään on lisäksi noudatettava valmistajan ohjeita ja suoritusarvoja.

Sisustustakat ja kamiinat (=kevyttakat) toimitetaan ilman asennusta. Asiakas voi halutessaan sopia asennuksen Tulikivi-studion tai Tulikivi-uunimestarin kanssa. Ennen kevyttakan käyttöönottoa tulee huolellisesti tutustua käyttöohjeeseen.

Kevyttakat voidaan asentaa myös puurakenteisen lattian päälle. Alustan pintamateriaalin on kuitenkin oltava palamatonta materiaalia. Tähän tarkoitukseen käy esim. metallilevy tai vuolukivilaatoitus asennettuna siten, että se muodostaa samalla tarvittavan kipinäsuojan tuotteen eteen ja sivuille. Suojaetäisyyksien on oltava rakentamis-määräysten mukaiset. Asentajan on tarkistettava, että pohjarakenne kestää kevyttakan painon.

Laatutakuu

Laatutakuu korvaa takuuaikana esiin tulleet, raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat veloituksetta. Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta ja vähäisiä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Takuu ei myöskään kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja, eikä pintojen värjäymiä. Takuu ei kata Kermansavi-tulisijan laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen tai toimintaan. Nämä vähäiset esteettiset haitat voitte varmimmin välttää suorittamalla alkulämmityksen varoen, ohjeiden mukaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos tulisijaa lämmitetään liikaa. Kermansaven korkeapolttoisen uunikaakelin hyväksyttävät mittatoleranssit ovat + - 4 mm. Erot kaakeleiden mitoissa ja pienet värierot kaakeleiden lasitteissa ovat ominaisia korkeapolttoiselle keramiikalle. Kaakelit valikoidaan aina uunikohtaisesti luonnonvalossa värisävyt huomioiden.

Toimintatakuu

Tulikivi takaa asennusohjeiden mukaisesti asennetun ja käyttöohjeiden mukaan käytetyn tuotteen toiminnan. Toimintatakuu annetaan vain niille Tulikivi- ja Kermansavi-tulisijoille, jotka on asentanut valtuutettu Tulikivi-uunimestari. Asennusvirheistä vastaa asennuksen suorittanut muurausyritys. Mikäli asennuksen suorittaa joku muu kuin valtuutettu Tulikivi-uunimestari, tuotteelle ei anneta toimintatakuuta. Toimintatakuun ehtona on, että savuhormi, johon tulisija on liitetty, täyttää tehtaan asettamat vaatimukset. Toimintatakuun ehtona on myös se, että huonetilassa, jossa tulisija sijaitsee, ei ole merkittävää alipainetta sekä tulisijan riittävästä palamisilman saannista on huolehdittu. Sähkövastussarjojen ja lämmönvaihtimien mahdollisista asennus- tai kytkentävirheistä vastaa asentaja

Virheistä ilmoittaminen

Takuunalaisista virheistä on ilmoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluttua. Tulisijaa ei saa käyttää ennen kuin virhe on korjattu.

Mikäli ilmoitettu virhe ei johdu Tulikiven tuotteesta tai sen virheellisestä asennustyöstä, vaan esimerkiksi väärin säädetystä ilmanvaihdosta, korvaa asiakas uunimestarin turhasta käynnistä aiheutuvat kulut Tulikiven lähettämän laskun mukaisesti.

Miten toimit takuuasioissa

Kaikissa takuuasioissa voit ottaa yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme Tulikivi: puh. 0403 063 002, sähköposti: neuvonta@tulikivi.fi tai Kermansavi: puh. 0403 063 003, sähköposti: neuvonta.kermansavi@tulikivi.fi

Lämmitysala

Ilmoitetut tuotekohtaiset lämmitysalat ovat viitteellisiä. Lämmi-tysalalla tarkoitetaan yhtenäistä tilaa, joka täyttää nykyiset eristys- ja talotekniikkavaatimukset.

Tekniset muutokset

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen, Tulikivi pidättää oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja

Toimitukseen, asennukseen ja takuisiin liittyvissä kysymyksissä voitte aina ottaa yhteyttä Tulikivi-myyjään.

TAKUUEHDOT KIUKAAT

Tulikivi Oyj (valmistaja) antaa valmistamilleen ja valmistuttamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana.

Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven käyttöä koskevia valmistajan ohjeita.

Takuu koskee vain Suomessa myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita.

1. Sähkökiukaiden ja ohjauskeskusten takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien riippuen siitä, kumpi on myöhäisempi. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta. Yksityissaunoissa viikko-ohjelman käyttö on kielletty.

Sähkökiukaan takuu edellyttää, että

1. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet uusitaan.

2. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Lisäksi kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys.

3. Jos kiukaassa on höyrystin, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on huolehdittava ohjeiden mukaisesti. Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä.

4. Jos kiuas integroidaan lauteisiin, on ehdottomasti käytettävä laudemallistoja joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman työkaluja. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta.

Takuutositteena on tuotteen ostokuitti ja rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Jos niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa.

2. Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu

Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee käyttää puuta. Yhteisösaunoissa takuu on voimassa 12 kuukautta.

3. Varaosatakuu

Erikseen myydyn varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella palautettava. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti ja valtuutetun asentajan antama todistus.

4. Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluja, lustoisuutta ja vähäisiä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen tai toimintaan.

Takuu ei kata myöskään normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata kermaaamisen kiukaan laastipinnoissa, kaakelisaumoissa tai sisäosissa esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta kiukaan turvallisuuteen tai toimintaan. Edellä mainittuja haittoja saattaa syntyä, jos kiuasta lämmitetään liikaa.

Kermansaven korkeapolttoisen uunikaakelin hyväksyttävät mittatoleranssit ovat +/- 4 mm. Erot kaakeleiden mitoissa ja pienet värierot kaakeleiden lasitteissa ovat ominaisia korkeapolttoiselle keramiikalle. Kaakelit valikoidaan aina luonnonvalossa.

Suostun siihen että Tulikivi tallentaa yllä annettu tieto markkinointitarkoituksiin. Yhteystietojani ei anneta kolmansille osapuolille.
Olen lukenut ja hyväksyn ehdot.