Tulikivi toote registreerimine
Täitke kõik kohustuslikud väljad, mis on tähistatud tärniga (*).
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Aadress *
Postiindeks * Postkontor *
Riik
E-mail * Telefon *

Ahju tüüp Seerianr. *

Müüja

Ahjumeister Paigalduspäev
Päev Kuu Aasta
TULIKIVI GARANTII

Tulikivi voolukiviahjul/kaminahjul on garantii 5 aastat. Tootja garantii kehtib garantiiaja jooksul ilmnenud puuduste suhtes,
mis tulenevad kivimaterjalist või konstruktsiooniveast. Ahju paigaldamise eest vastutab volitatud esindaja, kes kõrvaldab
võimalikud paigaldusvead oma kulul. Ahju demonteerimisel katkeb ahju garantii koheselt.

1) Garantii algab Tulikivi ahju paigaldamise päevast. Voolukivi on pehmetest mineraalidest kujunenud kivimiliik.
Kujunemisprotsessist tingitult on võimalikud väikesed praod, mis võivad kütmise ajal ilmuda nähtavale lõhedena.
Need ei avalda mingisugust mõju Tulikivi ahju ohutusele ega töötamisele ning ei ole garantii alla kuuluv puudus.
Loodusliku kivimaterjali värvi kujunemist ja värvi ühtsust ei ole meil võimalik mõjutada ning seetõttu ei saa me
garanteerida valmis ahjule teatud kindlat välimust. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenesid normaalsest kulumisest või kasutusvigadest.

2) Garantii loetakse kehtivaks ainult juhul kui ostja poolt täielikult vormistatud garantiitunnistus esitatakse Tulikivi Oyj
volitatud esindusse Baltic TK Group OÜ, Pihlaka 1a, 11216 Tallinn vahetult peale Tulikivi ahju esmast paigaldust.

3) Käesolev garantii välistab muud või täiendavad kahjude hüvitamise nõuded, sõltumata nende põhjustest. Valuosadele,
keraamilistele plaatidele, termomeetritele, tihenditele ja ahjuukse klaasidele kehtib garantii vastavalt tarbijakaitse seaduses sätestatule.

4) Tulikivi Oyj või selle esindus jätab endale reklamatsioonide kontrollimise õiguse. Garantii ei kehti, kui ahju kütmist on alustatud
ehitusjärgus olevas ja liigniiskes hoones ja juhul kui on kasutatud märga küttematerjali. Kütmine puitbriketiga ei ole soovitatav.

5) Garantiiprobleemist teavitamine peab toimuma 14 päeva jooksul selle ilmnemisest. Küttekollet ei tohi kasutada enne vea kõrvaldamist
juhul, kui see võib olla ohtlik kasutajale või kahjustada toodet suuremas ulatuses. Juhul, kui probleemi põhjus ei ole Tulikivi tootes vaid
oskamatus kasutamises või ruumi ebapiisavas ventilatsioonis, tasub klient probleemi lahendamisega tekkinud kulutused temale esitatud arve alusel.

Garantiiprobleemidest teavitamine:
E-mail: info@tulikivistudio.ee, tel. 6555486
Olen läbi lugenud ja nõustun täitma garantiitingimusi.